top of page

Sağlık Hukuku

Sağlık hukuku; kamu hukuku ile özel hukukun kesişimi bir hukuk dalı olup; içerisinde yaptırım hukuku, tazminat hukuku, kusursuz sorumluluk halleri gibi birçok konuyu barındırmaktadır. Sağlık hukuku denilince, akla her ne kadar yalnızca hekimin hukuki sorumluluğu geliyor olsa da; kapsamlı ve detaylı bir disiplin olan tıp biliminin hukuki boyutunu yansıtan sağlık hukuku, son derece geniş alanda uygulama kabiliyeti bulmaktadır.

Özel hastanelerin hasta ile kuracakları ilişkide kullanılacak sözleşmeler, aydınlatılmış onama formları, hekimin ve sair sağlık personelinin hukuki sorumlulukları ve bunlara uyulmadığında uygulanacak tazminat ve ceza yaptırımları; bunların yanı sıra kamu hastanelerinde gündeme gelebilecek devletin sorumluluğu nedeniyle idare hukuku ile bağlantısı uzman hukuk bilgisini hem hastalar hem de hastaneler ve hekimler nezdinde vazgeçilemeyecek derecede zorunlu kılmıştır.

Sağlık hukukunun bir diğer uygulama alanı ise ilaç sektöründe hayat bulmaktadır. Bu kapsamda fikri mülkiyet hukuku ile iç içe olarak, üretilen ilaçların patentlerinde ve tescil süreçlerinde; ilaçların satışa çıkarılabilmesi için ruhsat alınması süreçlerinde; ilaçların dağıtılması noktasında dağıtan firmalarla yapılan sözleşmelerin düzenlenmesinde özellikle hukuki desteğe ihtiyaç duyulmaktadır.

Hukuk Büromuz tarafından, sağlık hukukunun her alanında uzman ekibimiz tarafından hizmet verilerek, etkin bir şekilde çözüme ulaşılmaktadır. Müvekkillerimiz, özel hastaneler, ilaç üreticileri olabildiği gibi hekimler, sağlık personelleri ya da zarar gören kişi de olabilmektedir. Verdiğimiz hizmet, yeni gelişen tıp hukuku bilincinin bir tezahürü niteliğinde olduğundan; yalnızca dava takibini değil aynı zamanda öğretici eğitimleri de kapsamaktadır.

bottom of page