top of page

KVKK AYDINLATMA METNİ

KAPALI DEVRE KAMERA KAYIT SİSTEMLERİ AYDINLATMA METNİ

 

İşbu aydınlatma metni, Genç Şeker Uğurlu Hukuk Bürosu (“GSU Hukuk”)’nu (“Veri Sorumlusu”) ziyaretiniz sebebiyle mevzuata uygun şekilde kapalı devre kamera sistemi ile elde edilen kişisel verilerinizin 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“KVKK”) uyarınca Veri Sorumlusu tarafından toplanması ve işlenmesi faaliyetlerinin amaçları ve hukuki nedenleri, kişisel verilerinizin dışarı aktarımı ve kişisel verilerinize ilişkin kanuni haklarınız hakkında sizleri şeffaf bir şekilde bilgilendirmek ve aydınlatmak amacıyla hazırlanmıştır. 

1.   İŞLENEN KİŞİSEL VERİLERİNİZ VE İŞLENME AMAÇLARI

Veri Sorumlusu ile aranızdaki ilişkiye bağlı olarak işlenen kişisel verileriniz; şahsınıza ait ses kaydı alan güvenlik kamerası görüntü kayıtlarından ibarettir. 

 

Veri Sorumlusu, kişisel verilerinizi temel hak ve özgürlüklerinize zarar vermemek kaydıyla; işbu aydınlatma metnine konu kişisel verilerinizi fiziksel mekân güvenliği temini, yetkili kişi, kurum ve kuruluşlara bilgi verilmesi amaçlarıyla mevzuata uygun şekilde işlemektedir.

 

Güvenlik amaçlarını aşan şekilde ve kişinin mahremiyetine müdahale sonucu doğurabilecek alanlar izlemeye tabi tutulmamaktadır. İşyerinde bulunan kamera sayısı, veri güvenliğinin sağlanması için gerekli ölçüde sınırlıdır.

 

2.   KİŞİSEL VERİLERİNİZİN TOPLANMASINA İLİŞKİN YÖNTEMLER VE HUKUKİ SEBEPLER

Kişisel Verileriniz, iş yerimizi fiziki olarak ziyaretiniz kapsamında toplanması vasıtasıyla KVKK tarafından öngörülen temel ilkelere uygun olarak, ilgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması ve veri sorumlusunun hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi için zorunlu olması hukuki sebeplerine dayalı olarak işlenmektedir.

3.   KİŞİSEL VERİLERİNİZİN AKTARIMI, AKTARIM AMAÇLARI VE SAKLAMA SÜRELERİ 

İşbu aydınlatma metni kapsamında işlenen kişisel verileriniz, Veri Sorumlusunun fiziki ve hukuki güvenliğinin sağlanması, meşru menfaatlerinin korunması, mevzuattan kaynaklı yükümlülüklerin yerine getirilmesi amacıyla kamu kurum ve kuruluşlarıyla veya yargı makamları ile infaz mercileriyle ile paylaşılabilmektedir. Kapalı devre kamera sistemleri ile kayıt altına alınan kişisel verileriniz 15 (onbeş) gün süre ile saklanmaktadır.

 

İşbu aydınlatma metni kapsamında dijital ortamda güvenli şekilde muhafaza edilen kişisel verilerinize yalnızca yetkili Veri Sorumlusu personelinin erişimi bulunmaktadır. Kişisel verileriniz işleme süresi sonunda otomatik olarak silinmektedir.

4.   KİŞİSEL VERİ SAHİBİ OLARAK HAK VE YÜKÜMLÜLÜKLERİNİZ

 

KVKK ve ilgili mevzuat kapsamda İlgili Kişiler;

 

 • Kişisel verilerinin işlenip işlenmediğini öğrenme,

 • Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,

 • Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,

 • Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,

 • Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,

 • 6698 sayılı Kanun ve ilgili diğer kanun hükümlerine uygun olarak işlenmiş olmasına rağmen, işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması halinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,

 • İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,

 • Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması halinde zararın giderilmesini talep etme, haklarına sahiptir.

 

KVKK’nın 13. maddesinin 1. fıkrası gereğince, yukarıda belirtilen haklarınızı kullanmak ile ilgili talebinizi, yazılı olarak veya Kişisel Verileri Koruma Kurulu’nun belirlediği diğer yöntemlerle GSU Hukuk’a iletebilirsiniz. GSU Hukuk olarak, yürürlükteki mevzuattan kaynaklanan yükümlülüklerimiz saklı kalmak kaydıyla, sahip olduğunuz bu hakları istediğiniz her zaman ve en uygun şekilde kullanabileceğinizi taahhüt ederiz.

 

VERİ SORUMLUSU İLETİŞİM BİLGİLERİ:  GSU HUKUK BÜROSU 

Büyükdere Cad. Emlak Kredi Blokları A-2 Blok, K.7, D.31, 34330 Levent, Beşiktaş/İstanbul

Tel: +90 212 972 44 55

Mail: info@gsu-law.com

Web Sitesi: www.gsu-law.com

ÇAĞRI MERKEZİ AYDINLATMA METNİ

 

İşbu aydınlatma metni, Genç Şeker Uğurlu Hukuk Bürosu (“GSU Hukuk”)’na (“Veri Sorumlusu”) çağrı merkezi vasıtasıyla ulaşmanız dolayısıyla sizden elde edilen kişisel verilerinizin Veri sorumlusu tarafından toplanması ve işlenmesi faaliyetlerinin amaçları ve hukuki nedenleri, kişisel verilerinize ilişkin kanuni haklarınız hakkında sizleri şeffaf bir şekilde bilgilendirmek ve aydınlatmak amacıyla hazırlanmıştır. 

 

 1. İŞLENEN KİŞİSEL VERİLERİNİZ, İŞLENME AMAÇLARI ve SAKLAMA SÜRELERİ

 

Veri Sorumlusu ile aranızdaki ilişkiye ve kişisel verilerinizin işlenme nedenine göre değişiklik gösterebilecek olmakla birlikte; Veri Sorumlusunun çağrı merkezine ulaşmanız sebebiyle elde edilen kişisel verileriniz şu şekildedir.

Kişisel Veri Kategorileri                    Topladığımız Kişisel Veriler

Kimlik Verileri                                              : İsim, soy isim

İletişim Verileri                                             : Kurumsal ve kişisel e-posta adresiniz, kurumsal ve kişisel telefon numaranız

Mesleki Deneyim                                         : Çalıştığınız kurum, çalıştığınız pozisyon

Diğer Bilgiler                                                 : İletişim aşmasında paylaşılan diğer kişisel veriler

Veri Sorumlusu, işbu aydınlatma metnine konu kişisel verilerinizi iletişim faaliyetlerin yürütülmesi, iş faaliyetlerinin yürütülmesi/denetimi, müvekkil/müvekkil adayı ilişkileri yönetimi süreçlerinin yürütülmesi amaçlarıyla işlemektedir. 

İşlenen kişisel verileriniz 2 (iki) yıl boyunca saklanmaktadır.

  2.  KİŞİSEL VERİLERİNİZİN TOPLANMASINA İLİŞKİN YÖNTEMLER VE HUKUKİ SEBEPLER

Kişisel verileriniz, Veri Sorumlusu çağrı merkezi aracılığıyla ulaşmanız sonucu Kişisel Verilerin Korunması Kanunu tarafından öngörülen temel ilkelere uygun bir biçimde, Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun 5. ve 6. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları kapsamında işbu aydınlatma metninde belirtilen amaçlarla toplanabilmekte, işlenebilmektedir. 

İşbu aydınlatma metnine konu kişisel verileriniz hukuki yükümlülüklerin yerine getirilmesi, Veri Sorumlusunun meşru menfaati hukuki sebepleri dayanak alınarak işlenmektedir.

 

  3.  KİŞİSEL VERİLERİNİZİN AKTARIMI ve AKTARIM AMAÇLARI

İşbu aydınlatma metni kapsamında işlenen kişisel verileriniz, Veri Sorumlusunun fiziki ve hukuki güvenliğinin sağlanması, meşru menfaatlerinin korunması, mevzuattan kaynaklı yükümlülüklerin yerine getirilmesi amaçlarıyla kanunlarda belirtilen usul ve esaslar doğrultusunda, yargı organlarıyla, kanunen yetkili kamu kurum ve kuruluşlarla ve yurtiçinde hizmet alınan üçüncü kişi hizmet sağlayıcılar paylaşılmaktadır. 

  4.  KİŞİSEL VERİLERİNİZİN GÜVENLİĞİ

İşbu Aydınlatma Metni’ ne konu kişisel veriler GSU Hukuk bünyesinde yalnızca sınırlı kişilerin erişimine açık olarak ve gerekli güvenlik tedbirleri alınarak muhafaza edilmektedir. İşbu kişisel veriler işleme süresi sonunda Veri sorumlusu tarafından Mevzuatta öngörüldüğü şekilde silinmektedir. 

 

  5.  KİŞİSEL VERİ SAHİBİ OLARAK HAK VE YÜKÜMLÜLÜKLERİNİZ

KVKK ve ilgili mevzuat kapsamda İlgili Kişiler;

 

 • Kişisel verilerinin işlenip işlenmediğini öğrenme,

 • Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,

 • Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,

 • Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,

 • Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,

 • 6698 sayılı Kanun ve ilgili diğer kanun hükümlerine uygun olarak işlenmiş olmasına rağmen, işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması halinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,

 • İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,

 • Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması halinde zararın giderilmesini talep etme, haklarına sahiptir.

 

KVKK’nın 13. maddesinin 1. fıkrası gereğince, yukarıda belirtilen haklarınızı kullanmak ile ilgili talebinizi, yazılı olarak veya Kişisel Verileri Koruma Kurulu’nun belirlediği diğer yöntemlerle GSU Hukuk’a iletebilirsiniz. GSU Hukuk olarak, yürürlükteki mevzuattan kaynaklanan yükümlülüklerimiz saklı kalmak kaydıyla, sahip olduğunuz bu hakları istediğiniz her zaman ve en uygun şekilde kullanabileceğinizi taahhüt ederiz.

 

VERİ SORUMLUSU İLETİŞİM BİLGİLERİ:  GSU HUKUK BÜROSU 

Büyükdere Cad. Emlak Kredi Blokları A-2 Blok, K.7, D.31, 34330 Levent, Beşiktaş/İstanbul

Tel: +90 212 972 44 55

Mail: info@gsu-law.com

Web Sitesi: www.gsu-law.com

BİLGİ EDİNME BAŞVURU FORMU 

 

Kişisel verilerin korunması, Genç Şeker Uğurlu Hukuk Bürosu (Bundan sonra “GSU Hukuk Bürosu” olarak anılacaktır) en önemli öncelikleri arasında olup, bu hususta yürürlükte bulunan tüm mevzuata uygun davranmak için azami gayret gösterilmektedir.

GSU Hukuk Bürosu olarak başta temel hak ve özgürlüklerin korunması olmak üzere; özel hayata ilişkin gizliliğin korunması, bilgi güvenliğinin sağlanması ve korunması ile etik değerlere saygı öncelikli prensiplerimiz arasında yer almaktadır. 6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun (“KVKK”) “İlgili Kişinin Hakları” başlıklı 11. maddesi veri sahiplerine kişisel verilerinin işlenmesine ilişkin birtakım taleplerde bulunma hakkı tanımaktadır. GSU Hukuk Bürosu, Veri Sorumlusu olarak İlgili Kişilerin bu haklarını kullanmalarını sağlamak ve KVKK’nın 10. maddesinde yer alan aydınlatma yükümlülüğünü yerine getirmek amacıyla işbu bilgi edinme başvuru formunu hazırlamıştır. 

 

KVKK’nın 11. maddesi uyarınca, GSU Hukuk Bürosu’na başvurarak ve ekte yer alan formu doldurarak aşağıdaki haklarınızı kullanabilirsiniz:

 1. Kişisel verinizin işlenip işlenmediğini öğrenebilirsiniz,

 2. Kişisel veriniz işlenmişse buna ilişkin bilgi talep edebilirsiniz,

 3. Kişisel verilerinizin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenebilirsiniz, 

 4. Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişileri öğrenebilirsiniz, 

 5. Kişisel verileriniz eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteyebilirsiniz, 

 6. KVKK’nın 7. maddesinde öngörülen şartlar çerçevesinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteyebilirsiniz, 

 7. (e) ve (f) bentleri uyarınca yapılan işlemlerin, kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilerin bildirilmesini isteyebilirsiniz, 

 8. İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle aleyhinize bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz edebilirsiniz ve

 9. Kişisel verilerinizin KVKK’ya aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğramanız hâlinde zararın giderilmesini talep edebilirsiniz.

 

KVKK’nın 13. maddesi uyarınca, veri sahipleri GSU Hukuk Bürosu’na yapacakları başvurularda taleplerini yazılı olarak veya Kişisel Verileri Koruma Kurulu’nun (“Kurul”) belirleyeceği diğer yöntemlerle iletmelidirler. Bu kapsamda, GSU Hukuk Bürosu’nayapılacak başvurular, işbu form doldurulduktan sonra bir çıktısı alınarak aşağıdaki üç yöntemden biri tercih edilerek tarafımıza ücretsiz olarak iletilebilir. 

Ayrıca, Kurul’un belirleyeceği diğer yöntemler duyurulduktan sonra bu yöntemler üzerinden de başvuruların ne şekilde alınacağı GSU Hukuk Bürosu tarafında duyurulacaktır.

 

Üçüncü kişilerin veri sahipleri adına KVKK m. 11’de düzenlenen bilgi alma hakkını kullanmaları mümkün değildir. Veri sahibinin kendisi dışında bir kişiye ilişkin kişisel verilerle ilgili talepte bulunması için konuya ilişkin olarak veri sahibi tarafından başvuruda bulunacak kişi adına düzenlenmiş özel vekaletnamenin ıslak imzalı ve noter onaylı aslı ibraz edilmelidir.

 

Tarafımıza iletilmiş olan başvurularınız KVKK m. 13/2 uyarınca talebin niteliğine göre talebinizin GSU Hukuk Bürosu’na ulaştığı tarihten itibaren otuz gün içinde yanıtlandırılacaktır. Yanıtlarımız KVKK m. 13 uyarınca yazılı veya elektronik ortamdan tarafınıza ulaştırılacaktır.

VERİ SORUMLUSU İLETİŞİM BİLGİLERİ:  GSU HUKUK BÜROSU 

Büyükdere Cad. Emlak Kredi Blokları A-2 Blok, K.7, D.31, 34330 Levent, Beşiktaş/İstanbul

Tel: +90 212 972 44 55

Mail: info@gsu-law.com

Web Sitesi: www.gsu-law.com

BİLGİ EDİNME BAŞVURU FORMU

 

Lütfen aşağıdaki tabloyu doldurunuz.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lütfen KVK Kanunu kapsamındaki talebinizi detaylı olarak belirtiniz:

…………………..…………….……………………………….……………………………….……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….……….……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….……………………………………………………………………………………………………….. …………………..…………….……………………………….……………………………….……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….….. …………....…………………………………….…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..…………………………………………………………………………

İşbu başvuru formu, GSU Hukuk Bürosu ile olan ilişkinizi tespit ederek, varsa, GSU Hukuk Bürosu tarafından işlenen kişisel verilerinizi eksiksiz olarak belirleyerek, ilgili başvurunuza doğru ve kanuni süresinde cevap verilebilmesi için hazırlanmıştır. Hukuka aykırı ve haksız bir şekilde veri paylaşımından kaynaklanabilecek hukuki risklerin bertaraf edilmesi ve özellikle kişisel verilerinizin güvenliğinin sağlanması amacıyla, kimlik ve yetki tespiti için GSU Hukuk Bürosu ek evrak (nüfus cüzdanı vb.) talep etme hakkını saklı tutar. Form kapsamında iletmekte olduğunuz taleplerinize ilişkin bilgilerin doğru ve güncel olmaması ya da yetkisiz bir başvuru yapılması halinde GSU Hukuk Bürosu, söz konusu yanlış bilgi ya da yetkisiz başvuru kaynaklı taleplerden dolayı sorumluluk kabul etmemektedir.

 

Bunun yanında yapılan işin mahiyeti uyarınca gerektiği haller haricinde, lütfen kişisel veri içerikli belge/bilgi paylaşmayınız. Gönderilen belgeler içerisinde kişisel veri olması halinde, lütfen söz konusu belgeden ilgili kişisel veriyi siliniz veya anonim hale getirmek suretiyle paylaşınız. İşin mahiyeti uyarınca gerekmiyor olmasına rağmen paylaşmış olduğunuz kişisel verilere ilişkin hiçbir sorumluluğumuz bulunmamaktadır.   

 

Başvuru Sahibi (Kişisel Veri Sahibi)    :

Adı Soyadı                                               :

Başvuru Tarihi                                       :

İmza                                                         :

İLETİŞİM FORMU AYDINLATMA METNİ

 

A.      Veri Sorumlusu 

İş bu Aydınlatma Metni, Genç Şeker Uğurlu Hukuk Bürosu (“GSU Hukuk”) ile iletişime geçen  Kişisel Veri Sahipleri’ nden ve/veya üçüncü kişilerden elde edilen kişisel verilerin kullanımına ilişkin olarak 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“KVKK”) uyarınca veri sorumlusu olan Genç Şeker Uğurlu Hukuk Bürosu tarafından kişisel verilerinizin toplanma şekilleri, kişisel veri işleme faaliyetlerinin amaçları ve hukuki nedenleri, kişisel veriler aktarılıyorsa buna ilişkin esaslar ve veri sahibi olarak haklarınız konularında şeffaf bir şekilde sizleri bilgilendirmek ve aydınlatmak amacıyla hazırlanmıştır.

B.      İşlenen Kişisel Verileriniz 

 

GSU Hukuk ile aranızdaki iş ilişkisine bağlı olarak işlenen kişisel verilerinizin çeşitleri ve sayıları işlenme nedenine göre değişiklik gösterecek olmakla birlikte, GSU Hukuk ile paylaştığınız yahut GSU Hukuk tarafından üçüncü kişilerden elde edilen kişisel verileriniz aşağıda kategorilendirilmiştir: 

Kimlik Verileri (Ad-Soyad), İletişim Verileri (Cep ve ev telefonu, e-posta adresi), İşlem Güvenliği (IP adresi bilgileri, Çerez Bilgileri, internet sitesi giriş çıkış bilgileri vb.) Diğer Veriler (Mesajınız kısmında belirtmiş olduğunuz kişisel veriler)

C.      Kişisel Verilerin İşlenme Amaçları​

GSU Hukuk, işbu Aydınlatma Metni’ ne konu kişisel verilerinizi; Talep ve şikayetlerin takibi, hizmet satış süreçlerinin yürütülmesi, Müvekkil/Müvekkil adayı ilişkileri yönetimi süreçlerinin yürütülmesi, İletişim faaliyetlerinin yürütülmesi, İş faaliyetlerinin yürütülmesi, hizmet satış sonrası destek hizmetlerinin yürütülmesi, Müvekkil memnuniyetine yönelik aktivitelerin yürütülmesi amaçlarıyla işlemektedir.

D.      Kişisel Verilerin Toplanma Yöntemleri ve Hukuki Sebepleri

Kişisel verileriniz GSU Hukuk web sitesinde (www.gsu-law.com)  yer alan iletişim formunun doldurulması ile toplanmakta/elde edilmektedir.

İşbu Aydınlatma Metni’ ne konu kişisel verileriniz veri sorumlusunun meşru menfaati hukuki sebebine dayanak alınarak işlenmektedir.

E.      Kişisel Verilerin Aktarılması ve Aktarım Amaçları 

Söz konusu kişisel verileriniz başka veri sorumlularına aktarılmamaktadır. 

 

F.      Kişisel Veri Sahibinin Hak ve Yükümlülükleri

KVKK ve ilgili mevzuat kapsamda İlgili Kişiler;

 

 • Kişisel verilerinin işlenip işlenmediğini öğrenme,

 • Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,

 • Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,

 • Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,

 • Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,

 • 6698 sayılı Kanun ve ilgili diğer kanun hükümlerine uygun olarak işlenmiş olmasına rağmen, işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması halinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,

 • İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,

 • Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması halinde zararın giderilmesini talep etme, haklarına sahiptir.

 

KVKK’nın 13. maddesinin 1. fıkrası gereğince, yukarıda belirtilen haklarınızı kullanmak ile ilgili talebinizi, yazılı olarak veya Kişisel Verileri Koruma Kurulu’nun belirlediği diğer yöntemlerle GSU Hukuk’a iletebilirsiniz. GSU Hukuk olarak, yürürlükteki mevzuattan kaynaklanan yükümlülüklerimiz saklı kalmak kaydıyla, sahip olduğunuz bu hakları istediğiniz her zaman ve en uygun şekilde kullanabileceğinizi taahhüt ederiz.

VERİ SORUMLUSU İLETİŞİM BİLGİLERİ:  GSU HUKUK BÜROSU 

Büyükdere Cad. Emlak Kredi Blokları A-2 Blok, K.7, D.31, 34330 Levent, Beşiktaş/İstanbul

Tel: +90 212 972 44 55

Mail: info@gsu-law.com

Web Sitesi: www.gsu-law.com

  

Screen Shot 2022-10-07 at 14.54.46.png
Screen Shot 2022-10-07 at 14.57.48.png
bottom of page