top of page

Çerez Politikası

İş bu Çerez Politikası (“Politika”), 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun (“KVKK”) 10’uncu maddesi ile Aydınlatma Yükümlülüğünün Yerine Getirilmesinde Uyulacak Usul ve Esaslar Hakkında Tebliğ kapsamında veri sorumlusu sıfatıyla Genç Şeker Uğurlu Hukuk Bürosu (“GSU Hukuk”) tarafından hazırlanmıştır.

Bu Çerez Politika'sının amacı, internet sitemizde kullanılan çerezlerin cihazınıza yerleştirilmesi aracılığıyla otomatik yolla elde edilen kişisel verilerin işlenmesine ilişkin olarak, hangi amaçlarla hangi tür çerezleri kullandığımız, hukuki sebebi ve haklarınız hakkında sizlere bilgi vermektir.

GSU Hukuk, bu Politika hükümlerini dilediği zaman sair yerlerde yayımlamak suretiyle güncelleyebilir ve değiştirebilir. GSU Hukuk’un yaptığı güncelleme ve değişiklikler yayımlandığı tarihten itibaren geçerli olacaktır.

  1. TANIMLAR ve KISALTMALAR

 

İşbu Politika’da geçen;

 

Çerez (Cookie)                              : Ziyaret edilen internet siteleri tarafından tarayıcılar aracılığıyla cihazınıza veya ağ sunucusuna depolanan küçük metin dosyalarını,

Kişisel Veri                                      : Kimliği belirli veya belirlenebilir gerçek kişiye ilişkin her türlü bilgiyi,

Kişisel Verilerin İşlenmesi        : Kişisel verilerin tamamen veya kısmen otomatik olan ya da herhangi bir veri kayıt sisteminin parçası olmak kaydıyla otomatik olmayan yollarla elde edilmesi, kaydedilmesi, depolanması, muhafaza edilmesi, değiştirilmesi, yeniden düzenlenmesi, açıklanması, aktarılması, devralınması, elde edilebilir hâle getirilmesi, sınıflandırılması ya da kullanılmasının engellenmesi gibi veriler üzerinde gerçekleştirilen her türlü işlemi,

İlgili Kişi                                         : Kişisel verisi işlenen gerçek kişiyi,

KVKK                                              : 7 Nisan 2016 tarihinde Resmî Gazete’de yayınlanarak yürürlüğe giren 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nu,

İnternet Sitesi                               : www.gsu-law.com web sitesini,

Veri Sorumlusu                             : Kişisel Verilerin işleme amaçlarını ve vasıtalarını belirleyen, veri kayıt sisteminin kurulmasından ve yönetilmesinden sorumlu olan gerçek veya tüzel kişiyi, ifade eder.

 

  2.  ÇEREZLERİN İŞLENME AMAÇLARI

 

İnternet sitemiz ziyaret edildiğinde çerezler (cookie) ziyaretçilerin web sitesini nasıl kullandığını tespiti etmek, web sitesi güvenliğini arttırmak, kullanıcılara verilen web hizmetlerinin geliştirilmesini sağlamak, internet sitesinin işlevselliğini ve performansını arttırmak yoluyla sizlere sunulan hizmetleri geliştirmek, internet sitesinin, hukuki ve ticari güvenliğinin teminini sağlamak, internet erişimlerine ait log kayıtlarını tutmak (5651 sayılı “İnternet Ortamında Yapılan Yayınların Düzenlenmesi ve Bu Yayınlar Yoluyla İşlenen Suçlarla Mücadele Edilmesi Hakkında Kanun ve ilgili mevzuat uyarınca kayıt altına alınmakta ve talep edilmesi halinde adli ve/veya idari merci/kurum/kuruluşlarla paylaşılmaktadır.) amaçlarıyla tutulmaktadır.

  3.  KİŞİSEL VERİ TOPLAMANIN YÖNTEMİ VE HUKUKİ SEBEBİ

 

Kişisel Verileriniz, internet sitemizi ziyaretiniz kapsamında GSU Hukuk çerezlerin elektronik ortamda toplanması vasıtasıyla KVKK tarafından öngörülen temel ilkelere uygun olarak, ilgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması ve veri sorumlusunun hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi için zorunlu olması hukuki sebeplerine dayalı olarak işlenmektedir.

  4.  İNTERNET ORTAMINDA ALINAN VERİLERİN İŞLENMESİ SONUCUNDA ELDE EDİLEN VERİLERİN KİMLERE AKTARILDIĞI

 

Dijital ortamda kaydedilen ve muhafaza edilen kayıtlara yetkili kişilerinin erişimi bulunmaktadır. Dijital ortamda kaydedilen ve muhafaza edilen bilgiler ile altıncı maddede belirtilen çerezler, kanunlarda belirtilen usul ve esaslar doğrultusunda, yargı organlarıyla, kanunen yetkili kamu kurum ve kuruluşlarla ve yurtiçinde hizmet alınan üçüncü kişi hizmet sağlayıcılar paylaşılmaktadır.

  5.  ÇEREZ ÇEŞİTLERİ 

 

Kullanım süresine göre çerez çeşitleri: Oturum çerezi, oturumun sürekliliğinin sağlanması amacıyla kullanılmakta olup kullanıcı tarayıcısını kapattığında bu çerezler de silinmektedir. Kalıcı çerez ise internet tarayıcısı kapatıldığı zaman silinmemekte ve belirli bir tarihte veya belirli bir süre sonra kendiliğinden silinmektedir. Bu çerçevede, internet sitemizde kullanım sürelerine göre oturum ve kalıcı çerezler kullanılmaktadır. 

Birinci taraf ve üçüncü taraf çerezler: Birinci taraf çerezler, doğrudan kullanıcının ziyaret ettiği internet sitesi yani tarayıcının adres çubuğunda gösterilen adres tarafından yerleştirilmektedir. Üçüncü taraf çerezlerse, kullanıcının ziyaret ettiği adres dışında farklı bir etki alanı tarafından yerleştirilmektedir. Bu çerçevede, internet sitemizde yalnızca birinci taraf çerez kullanılmaktadır. 

Kullanım amaçlarına göre çerez çeşitleri: Çerezler kullanım amaçlarına göre zorunlu çerezler, performans çerezleri, işlevsellik çerezleri, Hedefleme/Reklam çerezleridir. Bu çerçevede, internet sitemizde açıkça talep etmiş olduğunuz bilgi toplum hizmetlerinin sunulabilmesi için zorunlu çerezler ve performans çerezleri kullanılmaktadır. 

Performans Çerezleri

Çerez Sağlayıcı         : Google Analytics                                     

Çerez İsmi                 : _ga      

Çerezin Amacı          : Çoğu durumda, bu çerez gsu-law.com’u ziyaret eden tekil kullanıcıları belirlemek için kullanılmakta olup her sayfa görüntülendiğinde güncellenmektedir. Ayrıca, bu çerez Google Analytics’in ekstra bir güvenlik önlemi olarak bir çerezin geçerliliğini ve erişilebilirliğini sağlamak için kullandığı tekil ID’yle birlikte sunulur.

Çerez Süresi​              :  2 yıl
                               

  6.  ÇEREZ KULLANIMININ ENGELLENMESİ:

Veri sahipleri, tarayıcı ayarlarını değiştirerek çerez kullanımı tercihlerini kişiselleştirme hakkına sahiptir. Kullanılan tarayıcıya bağlı olarak; kullanıcılar, tarayıcı ayarları üzerinden çerezlere ilişkin tercihlerini değiştirebilirler. 

Tarayıcının sunmuş olduğu seçenekler dahilinde; veri sahiplerinin çerez kullanımını engelleme, çerez kullanılmadan önce uyarı almayı tercih etme, çerezleri devre dışı bırakma yahut silme imkanları bulunmaktadır. 

Aşağıda yer alan linkler aracılığı ile tarayıcınızın ayarlarını değiştirerek çerezlere ilişkin tercihlerinizi kişiselleştirme imkanına sahipsiniz.

Adobe Analytics

http://www.adobe.com/uk/privacy/opt-out.html

 

AOL

https://help.aol.com/articles/restore-security-settings-and-enable-cookiesettings-on-browser

 

Google Adwords

https://support.google.com/ads/answer/2662922?hl=en

 

Google Analytics

https://tools.google.com/dlpage/gaoptout

 

Google Chrome

http://www.google.com/support/chrome/bin/answer.py?hl=en&answer=95647

 

Internet Explorer

https://support.microsoft.com/en-us/help/17442/windows-internet-explorerdelete-manage-cookies

 

MozillaFirefox

http://support.mozilla.com/en-US/kb/Cookies

 

Opera

http://www.opera.com/browser/tutorials/security/privacy/

 

Safari

https://support.apple.com/kb/ph19214?locale=tr_TR

Çerez ayarlarının değiştirilmesi ve kişiselleştirmesi kullanılan cihaza göre değişiklik arz edebileceğinden erişim sağlanan her bir cihaz için Çerez Politikası değişikliklerinin ayrı ayrı yapılması gerekebilir.

Çerez kullanımı önlemek için tarayıcınızdaki “çerez kullanım özelliğini” devre dışı bırakmanız ve bu web sitesiyle ilişkilendirilen kaydedilmiş çerezleri silmeniz gerekecektir. 

  7.  İLGİLİ KİŞİNİN HAK VE YÜKÜMLÜLÜKLERİ

 

KVKK ve ilgili mevzuat kapsamda İlgili Kişiler;

  • Kişisel verilerinin işlenip işlenmediğini öğrenme,

  • Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,

  • Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,

  • Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,

  • Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,

  • 6698 sayılı Kanun ve ilgili diğer kanun hükümlerine uygun olarak işlenmiş olmasına rağmen, işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması halinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,

  • İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,

  • Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması halinde zararın giderilmesini talep etme, haklarına sahiptir.

 

KVKK’nın 13. maddesinin 1. fıkrası gereğince, yukarıda belirtilen haklarınızı kullanmak ile ilgili talebinizi, yazılı olarak veya Kişisel Verileri Koruma Kurulu’nun belirlediği diğer yöntemlerle Şirketimize iletebilirsiniz. GSU Hukuk olarak, yürürlükteki mevzuattan kaynaklanan yükümlülüklerimiz saklı kalmak kaydıyla, sahip olduğunuz bu hakları istediğiniz her zaman ve en uygun şekilde kullanabileceğinizi taahhüt ederiz.

bottom of page